SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Lista naknada za usluge finansiranja trgovine

1.

Dokumentarni inkaso i inkaso menica

1.1.

Loro i nostro inkaso
prijem dokumenata od ino-banke (aviziranje), odnosno slanje dokumenata na inkaso

0,30%, min. 1.000 RSD

1.2.

Urucenje dokumenata bez placanja,vracanje dokumenata i slicno

0,20%, min. 1.000 RSD

1.3.

Pribavljanje akcepta po menicama

0,30%, min. 1.500 RSD

1.4.

Naplata menice bez protesta

0,30%, min. 1.500 RSD

1.5.

Loro inkaso sa izvršenim protestom menica

0,40%, min. 2.000 RSD

1.6.

Inkaso – izmene

1.000 RSD

1.7.

Inkaso – naplata

Tarifa kao za doznake iz Odluke o nakandama za usluge pravnim licima i preduzetnicima

1.8.

Inkaso – plaćanja

Tarifa kao za doznake iz Odluke o nakandama za usluge pravnim licima i preduzetnicima

1.9.

Inkaso - Ostale usluge vezane za inkaso
Istraživanje na zahtev komitenta

30 EUR i prateći troškovi

2.

Obrada zahteva

2.1.

za izdavanje garancija, avala i dr. jemstava i otvaranje akreditiva

1,50% jednokratno

2.2.

za izdavanje pisma o namerama sa elementima obaveznosti bez pokrića

1,50% jednokratno

Napomene:

1. Naknada za obradu zahteva se obračunava na dan izdavanja garancije/avala/dr.jemstva/otvaranja akreditiva ili na dan zaključenja aneksa ugovora kojim se menjaju bitni elementi osnovnog ugovora.

2. U slučaju obračuna naknada za obradu zahteva za izdavanje pisma o nameri sa elementima obaveznosti, naknada za obradu zahteva za posao koji je predmet pisma o nameri se ne obračunava.

3.

Dokumentarni akreditivi

3.1.

Otvaranje nostro akreditiva (Procenat pokrivenosti akreditiva )

3.1.1.

- Bez pokrića

0,60%, min. 9.000 RSD

3.1.2.

- Pokriće do 50%

0,50%, min. 7.000 RSD

3.1.3.

- Pokriće od 50% do 100%

0,40%, min. 5.000 RSD

3.1.4.

- Pokriće 100%

0,10%, min. 3.000 RSD

3.2.

Rukovanje nostro akreditivom (handling fee) (procenat pokrivenosti akreditiva)

3.2.1.

- Bez pokrića

0,60%, min. 9.000 RSD (tromesečno)

3.2.2.

- Pokriće do 50%

0,50%, min. 7.000 RSD (tromesečno)

3.2.3.

- Pokriće od 50% do 100%

0,40%, min. 5.000 RSD (tromesečno)

3.2.4.

- Pokriće 100%

0,10%, min. 3.000 RSD (tromesečno)

3.3.

Izmena uslova akreditiva

2.000 RSD

3.4.

Pregled dokumenata

3.4.1.

za 100% pokrivene akreditive i za nepokrivene akreditive u skladu sa odlukom nadležnog organa odlučivanja Banke

0,20%, min. 3.000 RSD

3.4.2.

za akreditive koji nisu 100% pokriveni

0,30%, min. 3.000 RSD

3.5.

Odloženo plaćanje (procenat pokrivenosti akreditiva)

3.5.1.

- Bez pokrića

0,60%, min. 9.000 RSD (tromesečno)

3.5.2.

- Pokriće do 50%

0,50%, min. 7.000 RSD (tromesečno)

3.5.3.

- Pokriće od 50% do 100%

0,40%, min. 5.000 RSD (tromesečno)

3.5.4.

- Pokriće 100%

0,10%, min. 3.000 RSD (tromesečno)

3.6.

Odstupanje dokumenata od akreditivnih uslova (discrepancy fee)-naplaćuje se od ino banke

70 EUR

Napomene:

1. Naknada za otvaranje nostro akreditiva u sebi sadrži i naknadu za rukovanje nostro akreditivom u prvom tromesečju (rok od 90 dana od otvaranja akreditiva) i naplaćuje se jednokratno prilikom režimske overe naloga za otvaranje nostro akreditiva.

2. Naknada za rukovanjem akreditivom obračunava se i naplaćuje na početku tromesečja (period od 90 dana), a svako započeto tromesečje računa se kao celo. Osnovica za obračun naknade je iznos dinarske protivvrednosti iznosa akreditiva na prvi dan tromesečja računato po srednjem kursu za devize važećem na dan obračuna.

3. U slučaju da se nostro akreditiv ne iskoristi ili se iskoristi delimično, iz bilo kog razloga, naplaćena provizija se ne vraća.

4. U cilju obezbeđenja naplate svojih potraživanja, po osnovu izvršenih plaćanja prema inostranstvu, Banka zadržava pravo zaloge i raspolaganja robom za čiji uvoz je izvršila plaćanje prema inostranstvu, nezavisno od drugih instrumenata obezbeđenja koji su ugovoreni sa komitentom.

5. Ukoliko se naknade utvrdjene u tačkama 3.2. Rukovanje nostro akreditivom (handling fee) i 3.5. Odloženo plaćanje preklapaju, primenjuje se samo jedna od naknada.

4.

Loro akreditivi

4.1.

Notifikacija loro akreditiva

0,10%, min. 2.000 RSD

4.2.

Rukovanje loro akreditivom (Handling fee)

0,10%, min. 2.000 RSD (tromesečno)

4.3.

Konfirmacija loro akreditiva

0,30%, min. 3.000 RSD (tromesečno)

4.4.

Prenos akreditiva

0,30%, min. 3.000 RSD

4.5.

Preuzimanje dokumenata

0,30%, min. 3.000 RSD

4.6.

Izmena uslova akreditiva

2.000 RSD

5.

Akreditivi treće banke

5.1.

Prosleđivanje akreditiva treće banke

50 EUR

5.2.

Prosleđivanje izmene akreditiva na treću banku

20 EUR

5.3.

Dodatne poruke vezane za prosleđivanje

10 EUR po poruci

Napomene:

1. Naknada za notifikaciju loro akreditiva u sebi sadrži i naknadu za rukovanje loro akreditivom u prvom tromesečju (rok od 90 dana od notifikacije) i naplaćuje se jednokratno prilikom notifikacije akreditiva.

2. U slučaju da se loro akreditiv koristi delimično, iz bilo kog razloga, naplaćena naknada se ne vraća.

6.

Izdavanje nostro deviznih garancija i dinarskih garancija sa valutnom klauzulom

6.1.

- Bez pokrića

0,60%, min. 70 EUR (tromesečno)

6.2.

- Pokriće 100%

0,20%, min. 50 EUR (tromesečno)

7.

Izdavanje supergarancije

naknada iz tarifnog stava 6.1.

8.

Izmena uslova garancija

15 EUR

Napomene:

1. Kod isplate po deviznim garancijama naplaćuje se još i provizija po tarifnom stavu koji se odnosi na nostro doznake iz Odluke o naknadama za usluge pravnim licima i preduzetnicima.

2. Kod preuzimanja neke druge vrste obaveza odnosno jemstva od strane banke po Ugovoru o finansiranju kredita za račun preduzeća kod davanja avala, akceptiranja ili izdavanja sopstvenih menica i drugih oblika jemstva prema inostranstvu, zaračunava se naknada po tarifnim stavovima garancijskih obaveza 6.

3. Za izdavanje supergarancija Banka neće primeniti tarifni stav 7. ove Tarife ukoliko je to regulisano posebnim Ugovorom između ove banke i banke za čiji račun se izdaje supergarancija.

4. Obračun tromesečne naknade za izdatu garanciju, započinje sa danom izdavanja garancije, svođenjem provizije na stvaran broj dana koji protekne od dana izdavanja garancije do roka važnosti garancije.

5. Osnovica za obracun naknade je iznos dinarske protivvrednosti racunato po srednjem kursu za devize na dan izdavanja garancije, odnosno na dan svakog novog započetog tromesečja.

6. Obračun tromesečne naknade prestaje danom povrata garancije Banci.

7. Sve obračunate i naplaćene tromesečne naknade se ne vraćaju.

9.

Izdavanje dinarskih garancija, avala i dr.jemstava

9.1.

- dinarske garancije/avali - bez pokrića

0,60%, min. 8.000 RSD (tromesečno)

9.2.

- dinarske garancije/avali - pokriće 100%

0,20%, min. 6.000 RSD (tromesečno)

Napomene:

1. Obračun tromesečne naknade za izdatu garanciju/aval menica započinje sa danom izdavanja garancije/avala menica, svodjenjem provizije na stvaran broj dana koji protekne od dana izdavanja garancije/avala menica do roka važnosti garancije/avala menica.

2. Obračun tromesečne naknade prestaje danom povrata garancije/avaliranih menica Banci.

3. Sve obračunate i naplaćene tromesečne naknade se ne vraćaju.

10.

Loro garancije

10.1.

Notifikacija bez obaveze

0,10%, min. 30 EUR

10.2.

Prosleđivanje garantnih pisama

60 EUR

10.3.

Konfirmacija

0,50% (tromesečno)
min. 60 EUR

10.4.

Izmena uslova garancije

20 EUR

10.5.

Preuzimanje dokumenata

0,30%, min. 15 EUR

10.6.

Rukovanje garancijom ( handling fee)

0,10%, min. 20 EUR

11.

Izdavanje dinarskih pisma o nameri

11.1.

bez elemenata obaveznosti

2.500 RSD jednokratno

12.

Troškovi Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja za pravna lica i preduzetnike

12.1.

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa

po tarifniku Kreditnog biroa

13.

Naknada za neispunjenje nivoa ugovorene poslovne saradnje

0,5% polugodišnje na ukupan iznos duga, po svim ugovorima o bilansnim i vanbilansnim plasmanima, sa stanjem na dan 30.06. i 31.12.

Napomene:

1. Izuzetno, u slučaju odobrenog okvirnog/revolving vanbilansnog plasmana, naknada za neispunjenje nivoa ugovorene poslovne saradnje se obračunava na odobreni iznos.

2. Na sve ugovore o bilansnim i vanbilansnim plasmanima, primenjuje se poslednje ugovorena odredba o utvrdjivanju potrebnog nivoa ugovorene saradnje.

14.

Registracija kreditnog posla bez obaveze Banke

3.000 RSD za prijavljivanje posla i 2.000 RSD za svaku narednu registraciju KZ obrasca