SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Gotovinski krediti

I.GOTOVINSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbijes redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta s redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Kriterijumi za odobravanje gotoviskih kredita sa valutnom klauzulom:

Iznos: do 10.000 EUR , s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR. Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zavničnom srednjem kursu NBS za EUR

Kamatna stopa:
·15,90% na godišnjem nivou za klijente Banke
·16,90% na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stopesu promenljive *.

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:
·Za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca
·Za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
·Za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz depozitod 30% od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD**

Instrumenti obezbedjenja:

- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita,


II. GOTOVINSKI KREDITI BEZ VALUTNE KLAUZULE

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbijes redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta s redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Kriterijumi za odobravanje gotoviskih kredita bez valutne klauzule:

Iznos: do 10.000 EUR s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:
·17.90% na godišnjem nivou, za klijente Banke
·18.90% na godišnjem nivou, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

- za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Naknada za obradu zahteva: **

-za klijenta Benke: jednokratno 1,5% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD
-za ostale građane: jednokratno 2% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Instrumenti obezbedjenja:

- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita,


Reprezentativni primeri za klijente Banke:

 

Gotovinski kredit

Valutna klauzula

Ne

Da

Iznos kredita

300.000 RSD

5.000 EUR

Rok kredita

60 meseci

84 meseca

Kamatna stopa

17,90%

15,90%

Iznos anuiteta

7.601,72 RSD

99,03 EUR

Depozit 30%

/

1.500 EUR

Kamatna stopa na depozit

/

1,25%

Trošak obrade zahteva

1,5% od iznosa kredita

2,5% od iznosa kredita

Trošak menica

100 RSD

100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

246 RSD

EKS

20,31%

32,30%

Efektivna i nominalna kamatna stopa, kao i kamatna stopa na depozit izražene su na godišnjem nivou. Vrednost 3M belibora iznosi: 8,86%. Vrednost prosečne cene oročenih depozita u evrima u bankarskom sistemu: 3,91%. Zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi: 115,9507 RSD. Vrednosti su date na dan izrade reprezentativnog primera: 03.03.2014. godine.

*Promenljive kamatne stope usklađuju se na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra, prema kretanju sledećih varijabli:

Za kredite bez valutne klauzule:

- 3 mesečni Belibor. Ukoliko se 3 mesečni Belibor, kako je objavljeno promeni za više od 0.5% u odnosu na svoju vrednost od prošle izmene kamatne stope kredita, kamatna stopa kredita će se promeniti za jednak iznos.
-Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za dinarske depozite, koje iznose 5% za ročnost do 2 godine. Ukoliko obavezne rezerve rezultiraju promenom u troškovima finansiranja za više od 0.5%, kamatna stopa će biti izmenjena za iznos promene troškova finansiranja. Troškovi finansiranja jednaki su BB/(1-MR), gde je BB Belibor i MR je obavezna rezerva za dinarske depozite koju je objavila NBS.

Za kredite sa valutnom klauzulom:

- prosečna cena oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu. Ukoliko se ova cena promeni za više od 0.5% u odnosu na svoju vrednost od prošle izmene kamatne stope kredita, kamatna stopa kredita će biti promenjena za jednak iznos.
-Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za devizne depozite, koje iznose 26% za ročnost do 2 godine. Ukoliko obavezne rezerve rezultiraju promenom u troškovima finansiranja za više od 0.25%, kamatna stopa će biti izmenjena za iznos promene troškova finansiranja. Troškovi finansiranja jednaki su CD/(1-MR), gde je CD prosecna cena oročenih depozita u bankarskom sistemu i MR je obavezna rezerva za devizne depozite koju je objavila NBS.

Gore pomenute promene će biti zasnovane na najnovijim informacijama dostupnim 30 dana pre datuma primene. Prema tome, 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra banka utvrđuje visinu gore navedenih varijabli i poredi da li je došlo do promene vrednosti više od definisanog u odnosu na prethodnu izmenu kamatne stope, odnosno u odnosu na njihovu vrednost na dan realizacije kredita ako do tada nije bilo promene kamatne stope.

Pregled vrednosti varijabli na dan 15.02.2015. godine:
3 mesečni Belibor – 8,54%
Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za dinarske depozite - 5%
Prosečna cena oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu - 2,80%
Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za devizne depozite - 26%

Prosečnu cenu oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu objavljuje Narodna banka Srbije http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/sb.html na mesečnom nivou u Statističkom biltenu, Tabela 1.3.8 Kamatne stope banaka na primljene oročene depozite od stanovništva i nefinansijskog sektora, po valutama – stanja po postojećim poslovima, kolona 10.

**Navedeni troškovi Banke su fiksni, izuzev naknade za vođenje tekućeg računa. Naknada za vođenje tekućeg računa 186,00 RSD, mesečno, ulazi u obračun efektivne kamatne stope samo u slučaju kada klijent odluči da zbog povoljnijih uslova kredita otvori tekući račun u Vojvođanskoj banci na koji usmeri redovna mesečna primanja. Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i zavisi od promena indeksa potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku. Usklađivanje naknade sa indeksom potrošačkih cena se vrši jedanput godišnje u mesecu Januaru, tako da Banka usklađenu naknadu primenjuje počevši od Februara meseca, bez obaveze sačinjavanja Aneksa Ugovora. Naknada će se promeniti za procenat koji je jednak promeni indeksa potrošačkih cena za poslednjih 12 meseci.Troškovi koje klijent plaća trećim licima su promenljivi i zavise od njihovih tarifnika (na primer: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, menice).