SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Gotovinski krediti

I.GOTOVINSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta s redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Kriterijumi za odobravanje gotoviskih kredita sa valutnom klauzulom:

Iznos: do 10.000 EUR , s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR. Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zavničnom srednjem kursu NBS za EUR

Kamatna stopa:
·15,90% na godišnjem nivou za klijente Banke
·16,90% na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive *.

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:
·Za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 72 meseca
·Za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
·Za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz depozit od 30% od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD**

Instrumenti obezbedjenja:

- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita,


II. GOTOVINSKI KREDITI BEZ VALUTNE KLAUZULE

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbijes redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta s redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Kriterijumi za odobravanje gotoviskih kredita bez valutne klauzule:

Iznos: do 10.000 EUR s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:
·17.90% na godišnjem nivou, za klijente Banke
·18.90% na godišnjem nivou, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

- za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Naknada za obradu zahteva: **

-za klijenta Benke: jednokratno 1,5% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD
-za ostale građane: jednokratno 2% od iznosa kredita, minimum 3.500RSD

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Instrumenti obezbedjenja:

- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita,


Reprezentativni primeri za klijente Banke:

 

Gotovinski kredit

Valutna klauzula

Ne

Da

Iznos kredita

300.000 RSD

5.000 EUR

Rok kredita

60 meseci

84 meseca

Kamatna stopa

17,90%

15,90%

Iznos anuiteta

7.601,72 RSD

99,03 EUR

Depozit 30%

/

1.500 EUR

Kamatna stopa na depozit

/

1,25%

Trošak obrade zahteva

1,5% od iznosa kredita

2,5% od iznosa kredita

Trošak menica

100 RSD

100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

246 RSD

EKS

20,31%

32,30%

Efektivna i nominalna kamatna stopa, kao i kamatna stopa na depozit izražene su na godišnjem nivou.

* Kredit bez valutne klauzule
Kamatna stopa se menja na osnovu promene 3-mesečnog  Belibora, i to isključivo ukoliko se vrednost 3-mesečnog Belibora-a, promeni za više od 0.5 p.p. Kamatna stopa kredita će se promeniti za iznos jednak promeni 3 mesečnog Belibor-a.
Datumi na koji će se uzimati vrednost 3-mesečnog Belibor-a za potrebe usklađivanja su vrednosti validne na dan: 15. februar, 15.  maj, 15. avgust i  15. novembar, izuzev prilikom prvog usklađivanja kada će se kao vrednost za usklađivanje uzeti vrednost 3 mesečnog Belibor na dan zaključenja ugovora o kreditu.


*Kredit sa valutnom klauzulom
Kamatna stopa se menja na osnovu promene 3-mesečnog  Euribor-a, i to isključivo ukoliko se vrednost 3-mesečnog Euribor-a, promeni za više od 0.5 p.p. Kamatna stopa kredita će se promeniti za iznos jednak promeni 3 mesečnog Euribor-a.

Datumi na koji će se uzimati vrednost 3-mesečnog Euribor-a za potrebe usklađivanja su vrednosti validne na dan: 15. februar, 15.  maj, 15. avgust i  15. novembar, izuzev prilikom prvog usklađivanja kada će se kao vrednost za usklađivanje uzeti vrednost 3 mesečnog Euribor-a na dan zaključenja ugovora o kreditu.


Ukoliko do dođe do promene kamatne stope, kako je napred navedeno, promene će se primenjivati od sledećih datuma: na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembar i 15. decembra.

Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o izmenjenoj kamatnoj stopi i dostaviti novi Plan otplate kredita, najkasnije 15 dana pre početka njene primene.

Pregled vrednosti varijabli na dan 15.05.2015. godine:

3 mesečni Belibor – 6,51%

3 mesečni Euribor - -0.009%

**Navedeni troškovi Banke su fiksni, izuzev naknade za vođenje tekućeg računa. Naknada za vođenje tekućeg računa 186,00 RSD, mesečno, ulazi u obračun efektivne kamatne stope samo u slučaju kada klijent odluči da zbog povoljnijih uslova kredita otvori tekući račun u Vojvođanskoj banci na koji usmeri redovna mesečna primanja. Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i zavisi od promena indeksa potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku. Usklađivanje naknade sa indeksom potrošačkih cena se vrši jedanput godišnje u mesecu Januaru, tako da Banka usklađenu naknadu primenjuje počevši od Februara meseca, bez obaveze sačinjavanja Aneksa Ugovora. Naknada će se promeniti za procenat koji je jednak promeni indeksa potrošačkih cena za poslednjih 12 meseci.Troškovi koje klijent plaća trećim licima su promenljivi i zavise od njihovih tarifnika (na primer: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, menice).