SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Kredit za refinansiranje

I.KREDITI ZA REFINANSIRANJE KREDITNIH OBAVEZA SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita:

Banka odobrava kredite za refinansiranje obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim priminjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima kao i penzionerima.

Namena kredita:
·Refinansiranje kreditnih obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama.

Klijentima se nudi mogućnost da se uz kredit za refinansiranje isplati dodatna gotovina.

Uslovi kredita:

Iznos: do 10.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR.

Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita.

Kamatna stopa:

· 13,90% godišnje, za klijente Banke

· 14,90% godišnje, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive.*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

· za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR maksimalni rok odobravanja kredita je 72 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci


Valutna klauzula: U cilju zaštite plasiranih sredstavasa korisnicima kredita se ugovara devizna klauzula prema paritetu dinara u odnosu na EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz 30% depozita od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD**

Instrumenti obezbedjenja:

-2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
-2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

II. KREDITI ZA REFINANSIRANJE KREDITNIH OBAVEZA BEZ VALUTNE KLAUZULE


Korisnici kredita:
Banka odobrava kredite za refinansiranje obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim priminjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima kao i penzionerima.

Namena kredita:
·Refinansiranje kreditnih obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama.

Klijentima se nudi mogućnost da se uz kredit za refinansiranje isplati dodatna gotovina.

Uslovi kredita:

Iznos: do 10.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:

· 17,9% godišnje, za klijente Banke

· 18,9% godišnje, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive.*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

· za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci


Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Naknada za obradu zahteva:**

-jednokratno 1,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD, za klijente Banke

-jednokratno 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD, za ostale građane

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

Reprezentativni primeri za klijente Banke:

 

Kredit za refinansiranje

Valutna klauzula

Ne

Da

Iznos kredita

450.000 RSD

6.000 EUR

Rok kredita

60 meseci

96 meseci

Kamatna stopa

17,9%

13,90%

Iznos anuiteta

11.402,58 RSD

103,89 EUR

Depozit 30%

/

1.800 EUR

Kamatna stopa na depozit

/

1,25%

Trošak obrade zahteva

1,5% od iznosa kredita

2,5% od iznosa kredita

Trošak menica

100 RSD

100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

246 RSD

EKS

20,29%

27,74%

Efektivna i nominalna kamatna stopa, kao i kamatna stopa na depozit izražene su na godišnjem nivou.

* Kredit bez valutne klauzule

Kamatna stopa se menja na osnovu promene 3-mesečnog  Belibora, i to isključivo ukoliko se vrednost 3-mesečnog Belibora-a, promeni za više od 0.5 p.p. Kamatna stopa kredita će se promeniti za iznos jednak promeni 3 mesečnog Belibor-a.
Datumi na koji će se uzimati vrednost 3-mesečnog Belibor-a za potrebe usklađivanja su vrednosti validne na dan: 15. februar, 15.  maj, 15. avgust i  15. novembar, izuzev prilikom prvog usklađivanja kada će se kao vrednost za usklađivanje uzeti vrednost 3 mesečnog Belibor na dan zaključenja ugovora o kreditu.

*Kredit sa valutnom klauzulom

Kamatna stopa se menja na osnovu promene 3-mesečnog  Euribor-a, i to isključivo ukoliko se vrednost 3-mesečnog Euribor-a, promeni za više od 0.5 p.p. Kamatna stopa kredita će se promeniti za iznos jednak promeni 3 mesečnog Euribor-a.

Datumi na koji će se uzimati vrednost 3-mesečnog Euribor-a za potrebe usklađivanja su vrednosti validne na dan: 15. februar, 15.  maj, 15. avgust i  15. novembar, izuzev prilikom prvog usklađivanja kada će se kao vrednost za usklađivanje uzeti vrednost 3 mesečnog Euribor-a na dan zaključenja ugovora o kreditu.

Ukoliko do dođe do promene kamatne stope, kako je napred navedeno, promene će se primenjivati od sledećih datuma: na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembar i 15. decembra.

Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o izmenjenoj kamatnoj stopi i dostaviti novi Plan otplate kredita, najkasnije 15 dana pre početka njene primene.

Pregled vrednosti varijabli na dan 15.05.2015. godine:
3 mesečni Belibor – 6,51%
3 mesečni Euribor - -0.009%

**Navedeni troškovi Banke su fiksni, izuzev naknade za vođenje tekućeg računa. Naknada za vođenje tekućeg računa 186,00 RSD, mesečno, ulazi u obračun efektivne kamatne stope samo u slučaju kada klijent odluči da zbog povoljnijih uslova kredita otvori tekući račun u Vojvođanskoj banci na koji usmeri redovna mesečna primanja. Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i zavisi od promena indeksa potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku. Usklađivanje naknade sa indeksom potrošačkih cena se vrši jedanput godišnje u mesecu Januaru, tako da Banka usklađenu naknadu primenjuje počevši od Februara meseca, bez obaveze sačinjavanja Aneksa Ugovora. Naknada će se promeniti za procenat koji je jednak promeni indeksa potrošačkih cena za poslednjih 12 meseci.Troškovi koje klijent plaća trećim licima su promenljivi i zavise od njihovih tarifnika (na primer: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, menice).