SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Kredit za refinansiranje

I.KREDITI ZA REFINANSIRANJE KREDITNIH OBAVEZA SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita:

Banka odobrava kredite za refinansiranje obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim priminjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima kao i penzionerima.

Namena kredita:
·Refinansiranje kreditnih obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama.

Klijentima se nudi mogućnost da se uz kredit za refinansiranje isplati dodatna gotovina.

Uslovi kredita:

Iznos: do 10.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR.

Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita.

Kamatna stopa:

· 13,90% godišnje, za klijente Banke

· 14,90% godišnje, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive.*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

· za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci


Valutna klauzula: U cilju zaštite plasiranih sredstavasa korisnicima kredita se ugovara devizna klauzula prema paritetu dinara u odnosu na EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz 30% depozita od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD**

Instrumenti obezbedjenja:

-2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
-2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

II. KREDITI ZA REFINANSIRANJE KREDITNIH OBAVEZA BEZ VALUTNE KLAUZULE


Korisnici kredita:
Banka odobrava kredite za refinansiranje obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim priminjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima kao i penzionerima.

Namena kredita:
·Refinansiranje kreditnih obaveza u Vojvođanskoj banci i drugim bankama.

Klijentima se nudi mogućnost da se uz kredit za refinansiranje isplati dodatna gotovina.

Uslovi kredita:

Iznos: do 10.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:

· 17,9% godišnje, za klijente Banke

· 18,9% godišnje, za ostale građane

Kamatne stope su promenljive.*

Rok kredita zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:

· za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je72 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca

· za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 10.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci


Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Naknada za obradu zahteva:**

-jednokratno 1,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD, za klijente Banke

-jednokratno 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD, za ostale građane

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

Reprezentativni primeri za klijente Banke:

 

Kredit za refinansiranje

Valutna klauzula

Ne

Da

Iznos kredita

450.000 RSD

6.000 EUR

Rok kredita

60 meseci

96 meseci

Kamatna stopa

17,9%

13,90%

Iznos anuiteta

11.402,58 RSD

103,89 EUR

Depozit 30%

/

1.800 EUR

Kamatna stopa na depozit

/

1,25%

Trošak obrade zahteva

1,5% od iznosa kredita

2,5% od iznosa kredita

Trošak menica

100 RSD

100 RSD

Izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

246 RSD

EKS

20,29%

27,74%

Efektivna i nominalna kamatna stopa, kao i kamatna stopa na depozit izražene su na godišnjem nivou. Vrednost 3M belibora iznosi: 8,86%. Vrednost prosečne cene oročenih depozita u evrima u bankarskom sistemu: 3,91%. Zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi: 115,9507 RSD. Vrednosti su date na dan izrade reprezentativnog primera: 03.03.2014. godine.

*Promenljive kamatne stope usklađuju se na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra, prema kretanju sledećih varijabli:


Za kredite bez valutne klauzule:

- 3 mesečni Belibor. Ukoliko se 3 mesečni Belibor, kako je objavljeno promeni za više od 0.5% u odnosu na svoju vrednost od prošle izmene kamatne stope kredita, kamatna stopa kredita će se promeniti za jednak iznos.
-Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za dinarske depozite, koje iznose 5% za ročnost do 2 godine. Ukoliko obavezne rezerve rezultiraju promenom u troškovima finansiranja za više od 0.5%, kamatna stopa će biti izmenjena za iznos promene troškova finansiranja. Troškovi finansiranja jednaki su BB/(1-MR), gde je BB Belibor i MR je obavezna rezerva za dinarske depozite koju je objavila NBS.

Za kredite sa valutnom klauzulom:

- prosečna cena oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu. Ukoliko se ova cena promeni za više od 0.5% u odnosu na svoju vrednost od prošle izmene kamatne stope kredita, kamatna stopa kredita će biti promenjena za jednak iznos.
-Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za devizne depozite, koje iznose 26% za ročnost do 2 godine. Ukoliko obavezne rezerve rezultiraju promenom u troškovima finansiranja za više od 0.25%, kamatna stopa će biti izmenjena za iznos promene troškova finansiranja. Troškovi finansiranja jednaki su CD/(1-MR), gde je CD prosecna cena oročenih depozita u bankarskom sistemu i MR je obavezna rezerva za devizne depozite koju je objavila NBS.

Gore pomenute promene će biti zasnovane na najnovijim informacijama dostupnim 30 dana pre datuma primene. Prema tome, 15. februara, 15. maja, 15. avgusta i 15. novembra banka utvrđuje visinu gore navedenih varijabli i poredi da li je došlo do promene vrednosti više od definisanog u odnosu na prethodnu izmenu kamatne stope, odnosno u odnosu na njihovu vrednost na dan realizacije kredita ako do tada nije bilo promene kamatne stope.

Pregled vrednosti varijabli na dan 15.02.2015. godine:
3 mesečni Belibor – 8,54%
Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za dinarske depozite - 5%
Prosečna cena oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu - 2,80
Visina obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije za devizne depozite - 26%

Prosečnu cenu oročenih depozita u eurima u bankarskom sistemu objavljuje Narodna banka Srbije http://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/sb.html na mesečnom nivou u Statističkom biltenu, Tabela 1.3.8 Kamatne stope banaka na primljene oročene depozite od stanovništva i nefinansijskog sektora, po valutama – stanja po postojećim poslovima, kolona 10.

**Navedeni troškovi Banke su fiksni, izuzev naknade za vođenje tekućeg računa. Naknada za vođenje tekućeg računa 186,00 RSD, mesečno, ulazi u obračun efektivne kamatne stope samo u slučaju kada klijent odluči da zbog povoljnijih uslova kredita otvori tekući račun u Vojvođanskoj banci na koji usmeri redovna mesečna primanja. Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i zavisi od promena indeksa potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku. Usklađivanje naknade sa indeksom potrošačkih cena se vrši jedanput godišnje u mesecu Januaru, tako da Banka usklađenu naknadu primenjuje počevši od Februara meseca, bez obaveze sačinjavanja Aneksa Ugovora. Naknada će se promeniti za procenat koji je jednak promeni indeksa potrošačkih cena za poslednjih 12 meseci.Troškovi koje klijent plaća trećim licima su promenljivi i zavise od njihovih tarifnika (na primer: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, menice).