SrpskiEnglish Lokator poslovnicaMapa sajtaLinkoviNajčešća pitanja
Traži

Subvencionisani auto krediti

Vojvođanska banka ad Novi Sad odobrava kredite za kupovinu novih automobila iz programa "Zastava automobili" a.d. Kragujevac i "Zastava auto" d.o.o. , fizičkim licima -građanima uz kamatu subvencionisanu od strane Fonda za razvoj Republike Srbije , a prema Ugovoru o regulisanju međusobnih prava i obaveza koji su Banka i Fond zaključili na osnovu Uredbe o osnovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara u 2009.godini.

Korisnici kredita:

Banka odobrava auto kredite kreditno sposobnim državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima koji penziju primaju preko Banke.

Namena kredita:

Auto krediti odobravaju se sa namenom kupovine novih automobila iz programa Zastava, a na bazi profakture, iz koje se jasno može utvrditi da je auto koji je predmet kupovine proizveden u Republici Srbiji.

Iznos: minimum 1000 EUR, maksimum 10.000 EUR

Rok : od 12 do 84 meseca

Kamatna stopa:

Sa korisnikom kredita Banka ugovara fiksnu kamatnu stopu u visini od 4,5% godišnje ( EKS od 4,75%)

Valutna klauzula: sa korisnicima kredita se ugovora devizna klauzula prema paritetu dinara u odnosu na EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Naknada:

Krediti se odobravaju uz naknadu za obradu kreditnog zahteva u visini 0,5% od iznosa odobrenog kredita.

Naknada za prevremenu otplatu ovih kredita neće se naplaćivati.

Osnov za odobravanje kredita:

  • Bez učešća ili depozita za Klijente
    • koji redovna mesečna primanja realizuju preko tekućeg računa u Banci u poslednjih devet meseci, odnosno
    • koriste u poslednjih devet meseci kreditne proizvode banke.
  • Ostali klijenti su u obavezi da obezbede sopstveno učešće u visini od 15% .

Starosna granica korisnika kredita je

-minimum 22 godine

-maksimalno 68 godina u momentu otplate otplate poslednjeg anuiteta.

Ukoliko je korisnik kredita stariji od 68 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta za kredit obavezno jemči i kreditno sposoban jemac platac, koji u momentu otplate poslednjeg anuiteta mora imati manje od 68 godina.

Obračun kamate vrši se linearnom metodom, a otplata kredita vrši se u mesečnim anuitetimaKorisnik kredita je obavezan da Banci, u cilju obezbedjenja urednog vraćanja kredita, dostavi sledeće:

- dve sopstvene menice korisnika kredita,

- dve administartivne zabrane korisnika kredita,

- zaloga u korist Banke na automobilu koji je predmet kupovine,

- puno kasko osiguranje automobila koji je predmet kupovine uz dopunski rizik od krađe , sa polisom vinkuliranom u korist Banke, kod osiguravajućeg društva prihvatljivog za Banku,

-ako je korisnik kredita stariji od 68 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta, za korisnika kredita obavezno jemči i jemac platac sa dve sopstvene menice i dve administrativne zabrane.

Kalkulator:

Metod obračuna: –linearan
Max iznos kredita: 10.000 EUR
Min iznos kredita: 1.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR
Rok: od 12 do 84 meseci
Kamatna stopa: 4.5% fiksna

 
:
:
:
  
:
/
:
/
:
/
:
/
:
/