Finansijski izveštaji - 2020 godina
izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji 2020 godina


I kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji

II kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji

Objavljivanje podataka i informacija

III kvartal - kvartalni nerevidirani izveštaji

PDF Bilans stanja sa stanjem na dan 30.9.2020. PDF Bilans uspeha u periodu od 1.1. do 30.9.2020. PDF Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 1.1. do 30.9.2020. PDF Vanbilansne stavke sa stanjem na dan 30.9.2020. PDF Osnovni podaci o banci