Instant plaćanja – osnovne informacije

Narodna banka Srbije (NBS) je od 22.10.2018. godine uspostavila novi platni sistem za prenos novčanih sredstava u dinarima u domaćem platnom prometu, Instant plaćanja Srbija ( u daljem tekstu IPS NBS) koji obezbeđuje stalnu dostupnost plaćanja - 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini .

Na internet strani NBS http://www.nbs.rs/internet/cirilica/35/index.html je objavljena lista banaka i drugih pružaoca platnih usluga koji su učesnici IPS NBS sistema kao i datum na koji je učesnik priključen u IPS NBS.

Instant transfer odobrenje je domaća platna transakcija u iznosu do 300.000 dinara (uključujući i iznos 300.000 ) koja se izvršava transferom odobrenja koji platilac može inicirati u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini i kod kojeg se prenos novčanih sredstava na platni račun primaoca plaćanja izvršava na način i u rokovima utvrđeni Odlukom NBS o instant plaćanjima.

Izuzetno, nalozi izdati u korist računa koji se vode kod banaka koje nisu učesnici u IPS NBS sistemu, do uključenja svih banaka u IPS NBS izvršavaće se kao kliring nalozi.

Kao i dosad, nalozi u iznosu do 300.000 dinara koji nemaju oznaku hitno izvršavaju se u kliring platnom sistemu, a nalozi preko 300.000 dinara izvršavaju se u RTGS sistemu. U vezi sa izvršavanjem naloga u Kliring NBS sistemu, od 22.10.2018. godine, NBS je pored postojeća tri klirinška ciklusa (10:30h; 12:30h i 14:30h) uvela i četvrti klirinški ciklus u 17:00h.

Vojvođanska banka u okviru IPS NBS sistema razvija i uslugu instant plaćanja na prodajnim mestima i tako doprinosi većem korišćenju savremenih instrumenata plaćanja u domaćem platnom prometu i ostvarenju krajnjeg cilja uvođenja instant plaćanja – povećanje udela elektronskih plaćanja i smanjenje cene transakcija za krajnje korisnike.