Moratorijum
vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente

Važna obaveštenja za klijente tokom
pandemije virusa COVID 19

  • Istek drugog moratorijuma
  • Važne i korisne informacije!
 Važno obaveštenje za klijente /Istek drugog moratorijuma

VAŽNO OBAVEŠTENJE


Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da pravo korišćenja propisane olakšice u otplati obaveza prema Banci prestaje istekom drugog moratorijuma, odnosno zaključno sa 30.09.2020. godine, a sve u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasniku RS“ br. 103/2020).
Za kredite u otplati za koje su se klijenti odlučili da im se primeni moratorijum, po isteku moratorijuma kreira se novi plan otplate, ako je to primenljivo s obzirom na vrstu konkretnog proizvoda. Sve uplate klijenata po osnovu kreditnih obaveza u toku perioda trajanja moratorijuma biće redovno obrađene i uračunate prilikom formiranja novog plana otplate.
Kreditima sa anuitetskom otplatom nakon isteka moratorijuma, rok otplate biće produžen za period trajanja moratorijuma, a redovna (ugovorena) kamata obračunata za period moratorijuma biće raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita i ne pripisuje se glavnici.
U skladu sa gore navedenim, korisnicima koji su prihvatili drugi moratorijum, Banka će nakon 30.09.2020. godine dostaviti nove planove otplate za kredite za koje postoji obaveza izrade plana otplate.
Svim korisnicima dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu (fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima), koji su prihvatili moratorijum, rok važenja dozvoljenog prekoračenja će se produžiti za period trajanja moratorijuma. Redovna (ugovorena) kamata obračunata u periodu trajanja moratorijuma biće raspoređena ravnomerno na preostali rok važenja prekoračenja i ne pripisuje se glavnici.
Za korisnike revolving kreditnih kartica, dospela glavnica tokom perioda trajanja moratorijuma biće pripisana nedospeloj glavnici.
Kod kreditnih kartica kod kojih se dug deli na rate, dospeće rata se pomera za tri meseca.
Redovna (ugovorena) kamata obračunata za period trajanja moratorijuma, po isteku moratorijuma biće podeljena i naplaćena kroz 3 (tri) jednake mesečne rate.
Kao dodatna olakšica, svi korisnici kreditnih kartica su oslobođeni plaćanja mesečne naknade za održavanje kreditnih kartica u periodu trajanja moratorijuma, bez obzira da li su prihvatili moratorijum ili ne.
Korisnicima keš kredita sa Triglav neživotnim osiguranjem datum isteka polise osiguranja je produžen do novog datuma dospeća kredita. Tokom trajanja moratorijuma nastavljena je naplata premije neživotnog osiguranja uz Keš kredite sa neživotnim osiguranjem za sve klijente, uključujući i klijente koji su prihvatili moratorijum, iz razloga što premija osiguranja ne podleže moratorijumu i predstavlja obavezu prema osiguravajućem društvu.
Za garancije i druge vanbilansne plasmane, dug po naknadama koji je obračunat u toku trajanja moratorijuma dospeva na plaćanje kako sledi:

  • za naknade dospele u julu koje nisu izmirene novi rok dospeća obračunatih obaveza je 01.10.2020.
  • u slučaju kad naknade inicijalno dospevaju u avgustu i septembru mesecu, inicijalno dospeće biće pomereno za period trajanja moratorijuma (na datum inicijalnog dospeća dodaje se period od dva meseca i dobija se novi datum dospeća).
Alternativni modeli otplate obaveza nakon isteka moratorijuma
Ukoliko želite, nakon isteka perioda moratorijuma možete iskoristiti jedan od alternativnih modela otplate obaveza:
Opcija 1 – jednokratnim plaćanjem svih obaveza po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom u kom slučaju se rok otplate kredita ne produžava ili;
Opcija 2 – jednokratnim plaćanjem kamate iz perioda moratorijuma uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.
Rok za podnošenje zahteva Banci za primenu alternativnog modela otplate obaveza je 7 (sedam) dana od dana dostavljanja novog plana otplate klijentu. Zahtev možete preuzeti OVDE

Napomena za sve klijente koji su prihvatili prvi i drugi moratorijum ili su prihvatili samo prvi moratorijum
U skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije, Banka će za sve kredite koji imaju amortizacioni plan umanjiti preostali iznos nedospele glavnice duga za iznos kamate koja je pripisana po prestanku prvog moratorijuma i za iznos kamate obračunate na pripisanu kamatu, kako bi se otklonio efekat pripisa redovne kamate nedospeloj glavnici koja je obračunata za period prvog moratorijuma, nezavisno od toga da li je klijent obaveze otplaćivao ili ne.

Iznos pripisane kamate naveden u prethodnom stavu će biti pridružen redovnoj kamati za klijente koji su prihvatili prvi i drugi moratorijum i ravnomerno raspoređen do novo utvrđenog roka otplate, odnosno za klijente koji su prihvatili samo prvi moratorijum ravnomerno raspoređen do isteka roka otplate.

U skladu sa gore navedenim, novi obračun kamate i mesečnih anuiteta će se sprovesti na bazi ovako korigovanog iznosa glavnice a Banka će klijentima dostaviti novi plan otplate u skladu sa kojim nastavljaju otplatu svojih obaveza prema Banci.


Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju. Možete nam pisati na e-mail adresu: moratorijum@voban.rs ili pozvati naš Kontakt Centar od 08h do 18h od ponedeljka do petka ili subotom od 08h do 13h:
Na broj telefona 0800 23 23 22 za sve pozive iz Srbije
Na broj telefona +381 21 421 077 za pozive iz inostranstva
Vaša Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Verujemo jedni drugima