OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Obrada podataka se vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Potpisivanjem izjave o saglasnosti, lice na koje se podaci o ličnosti odnose dobrovoljno daje saglasnost i ovlašćuje Banku da koristi njegove/njene lične podatke definisane u ovom obaveštenju o privatnosti na način i u svrhu i u trajanju koji su ovde navedeni. Tabela u nastavku daje kratak pregled glavnih karakteristika obrade podataka:


SVRHA OBRADE PODATAKA: PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA I USLOVI ZA PRENOS PODATAKA OPSEG OBRAĐENIH PODATAKA TRAJANJE OBRADE PODATAKA
Svrha obrade podataka koje ste dostavili je kontaktiranje i obrada podataka potencijalnih klijenata radi apliciranja za jedan od proizvoda/usluge Banke koji odgovaraju mojim potrebama. Izričita saglasnost. Prikupljeni podaci o ličnosti mogu se koristiti isključivo u navedenu svrhu obrade podataka. Do povlačenja moje saglasnosti, nakon čega dalja obrada ličnosti nije dozvoljena, ali i najduže do ispunjenja svrhe obrade podataka.

1. Podaci obrađivača podataka i lica za zaštitu podataka o ličnosti u Banci

Rukovalac:
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (registrovano sedište, Novi Sad, Trg Slobode 5, matični broj 08603537, e-mail adresa: office@voban.rs, kontakt centar: 0 800 23 23 22

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Banci:
E-mail adresa: zastita_podataka@voban.rs,
Pošta: Lice za zaštitu podataka o ličnosti, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 7.

2. Primaoci ličnih podataka

Banka je isključivi rukovalac podacima o ličnosti.

3. Prava i efektivni pravni lekovi lica na koje se podaci o ličnosti odnose

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da pristupi, izbriše ili ograniči obradu njegovih/njenih ličnih podataka, pravo da izmeni njegove/njene lične podatke kao i pravo na prenosivost podataka u skladu sa članovima 26-36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Lice na koje se podaci o ličnosti odnose može da se obrati rukovaocu ako on/ona smatra da rukovalac vrši povredu njegovih/njenih ličnih podataka.
Žalbe možete dostaviti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (internet stranica: https://www.poverenik.rs/sr/; adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd); Теl: +38111 3408 900 , Faks: +38111 3343 379, e-mail: office@poverenik.rs).
Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na sudsku zaštitu svojih prava pred Višim u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ako smatra da mu je, suprotno ovom zakonu, od strane rukovaoca radnjom obrade njegovih/njenih podataka o ličnosti, povređeno pravo propisano ovim zakonom.