Ponuda za odobravanje NBS olaksica
vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente vazno-obavestenje-za-klijente

Ponuda za uvođenje
olakšica u otplati
kreditnih zaduženja

 Važno obaveštenje za klijente /Ponuda za uvođenje olakšica u otplati kreditnih zaduženja za klijente čiji finansijski položaj je pogoršan usled pandemije Covid-19

Poštovani klijenti,

Dana 15.12.2020. stupila je na snagu Odluka Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 (u daljem tekstu: Odluka).
Odlukom je predviđena mogućnost za dužnike koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza, da podnesu banci zahtev za odobravanje olakšica u skladu sa Odlukom.
Pod obavezama podrazumevaju se obaveze dužnika po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu) odobrenih do 15.12.2020. osim obaveza po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita za koje se mogu primeniti olakšice samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije. Pod obavezama se ne podrazumevaju naknade za usluge banke (usluge platnog prometa, investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sefova...).

Forme olakšica

Kao formu olakšice dužnicima Banka može ponuditi:

 • Reprogram kredita (reprogram kredita jeste promena uslova kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica);
 • Refinansiranje kredita (refinansiranje kredita jeste odobravanje novog kredita dužniku radi izmirenja svih obaveza koje taj dužnik ima prema banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da se dužniku omogući grejs period u trajanju od šest meseci, u toku kojeg banka ne naplaćuje obaveze po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a novi ugovoreni rok otplate kredita se definiše na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze dužnika po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica).
Obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvolјenog prekoračenja računa mogu biti obuhvaćene olakšicama na način da banka odobri dužniku kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovolјniji za dužnika u odnosu na prvobitne, odnosno ranije ugovorene uslove.

Fizička lica


U skladu sa Odlukom, Banka je dužna da dužniku – fizičkom licu na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:
 • dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 • dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 • na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nijedno potraživanje od tog dužnika po osnovu kreditnih obaveza nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u banci;
pri čemu stavka 1. se smatra ispunjenom, ukoliko je ispunjen jedan od dole navedenih uslova:
 • dužnik je na dan 15.12.2020. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu od najmanje 1.000,00 RSD po osnovu bilo koje obaveze prema banci proistekle iz proizvoda na koje se olakšice primenjuju;
 • dužnik na dan podnošenja zahteva za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza ima status nezaposlenog lica;
 • dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;
 • stepen kreditne zaduženosti dužnika u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a dužnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara;
 • banka je na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci.

Pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici


U skladu sa Odlukom, Banka je dužna da dužniku - poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:
 • dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
 • dužnik na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u banci, u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;
 • na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nijedno potraživanje od tog dužnika po osnovu obaveza iz stava 2. ove tačke nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u banci;
pri čemu stavka 1. je ispunjena, ukoliko je ispunjen jedan od dole navedenih uslova:
 • dužnik preduzetnik, poljoprivrednik je na dan 15.12.2020. u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu od najmanje 1.000 RSD po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se olakšice primenjuju; odnosno dužnik pravno lice je na dan 15.12.2020. u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu koji iznosi više od 1% potraživanja banke po proizvodu ali ne manji od 10.000 RSD po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se olakšice primenjuju
 • dužnik u periodu do dana podnošenja zahteva, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
 • došlo je do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;
 • banka je na osnovu obrazloženog zahteva dužnika, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenila da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci.

Informacije o olakšicama za sve klijente


Olakšice mogu biti ugovorene sa svim dužnicima koji ispunjavaju uslove, tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje u toku trajanja tog perioda ili nakon prestanka tog perioda, u zavisnosti od toga za koji od ova dva modela olakšica se dužnik opredeli.
Ako je ugovoreno da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje nakon prestanka tog perioda, kamata se pripisuje dugu, a raspoređuje se ravnomerno na novi (produženi) rok otplate.
Na obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma 1 i 2) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilјu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda i to tako da se nastavlјa ravnomerno raspoređivati na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.
Dužnik ima mogućnost da olakšice koristi za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Dužnik može podneti banci zahtev za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza u poslovnim prostorijama banke, elektronskim putem ili poštom, najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

Banka je dužna da o zahtevu dužnika odluči i o toj odluci obavesti dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
Banka ne može naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva dužnika, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti).

Banka će svim svojim dužnicima koji su na dan 30. novembra 2020. godine u docnji dužoj od 30 dana po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koji se ove olakšice primenjuju, dostaviti individualna obaveštenja ako su ispunjeni svi uslovi predviđeni Odlukom, a ta obaveštenje će biti dostavljena do 31. decembra 2020. godine.

Načini podnošenja zahteva za uvođenje olakšica


U skladu sa gore navedenim, ukoliko ispunjavate propisane uslove i zainteresovani ste za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza, možete podneti Banci zahtev i priložiti potrebnu dokumentaciju na sledeći način:
 1. putem redovne pošte matičnoj ili vama najbližoj filijali Vojvođanske banke, sa naznakom: Olakšice NBS (fizička lica)
 2. za mala pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike, klijente privrede (srednja i velika preduzeća) putem redovne pošte zahtevi se dostavljaju na sledeću adresu:

  Vojvođanska banka AD;
  Trg Slobode 7;
  21000 Novi Sad
  (sa naznakom: Olakšice NBS)
 3. putem elektronske pošte slanjem emaila na: zahtevi.olaksice@voban.rs (fizička lica, mala pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike, klijente privrede - srednja i velika preduzeća);
 4. lično, predajom dokumentacije u matičnoj ili vama najbližoj filijali Vojvođanske banke (fizička lica, mala pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike);
 5. lično, predajom dokumentacije u poslovnom centru Vojvođanske banke na jednoj od lokacija za klijente privrede (srednja i velika preduzeća):

  Direkcija za prodaju velikim klijentima privrede Beograd, Bul M Pupina 85b, MPC zgrada
  Centar za poslove sa privredom Beograd Novi Beograd, Bulevar M. Pupina 111
  Centar za poslove sa privredom Novi Sad Novi Sad, Trg Slobode 7
  Centar za poslove sa privredom Kragujevac Kragujevac, Kralja Petra I 46
  Centar za poslove sa privredom Niš Niš, Nikole Pašića 28
  Centar za poslove sa privredom Subotica Filijala Subotica, Trg Lazara Nešića 3

Potrebna dokumentacija

Lista potrebne dokumentacije – fizička lica

Ukoliko ste na dan 15.12.2020. godine u docnji po kreditnoj obavezi duže od 30 dana, niste u obavezi da dostavljate dodatnu dokumentaciju, osim Zahteva za uvođenje olakšica.

Ukoliko niste u docnji na dan 15.12.2020 po kreditnoj obavezi duže od 30 dana, ali imate poteškoća u otplati kreditnih obaveza, osim Zahteva za uvođenje olakšica, neophodno je dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Ako ste zaposleni (ili penzioner), a prosečna zarada/penzija u poslednja tri meseca vam je ispod 60.000 RSD, dostavljate Potvrdu o zaposlenju i visini primanja ili poslednja 3 penziona čeka;
 2. Ukoliko ste zaposleni (ili penzioner), a prosečna zarada/penzija u poslednja 3 meseca vam je u rasponu 60.001-120.000 RSD, pored gore navedenog obrasca u tački 2, dostaviti i Potvrdu o zaposlenju i visini primanja za period dec 2019-feb 2020 ili penzione čekove za ovaj period (decembar 2019 - februar 2020) i Saglasnost za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa;
 3. Ukoliko ste u momentu podnošenja zahteva za uvođenje olakšica nezaposleni, potrebno je da dostavite potvrdu da ste na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (pribavlja se u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje) ili uverenje iz PIO fonda o periodu za koji nisu uplaćivani porezi i doprinosi od strane poslodavca u periodu decembar 2019 - decembar 2020.

Lista potrebne dokumentacije – pravna lica i preduzetnici

Listu potrebne dokumentacije pogledajte OVDE.


REPREZENTATIVNI PRIMERI (dužnik može koristiti olakšice za jedan ili više kreditnih proizvoda)

Fizička lica - GOTOVINSKI KREDIT stanje na dan 1.12.2020.

GOTOVINSKI KREDIT stanje na dan 1.12.2020.
Stanje duga po kreditu pre uvođenja olakšica (RSD) 300,000.00
Preostali rok otplate kredita (meseci) 36
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou) 7.84 (3MBELIBOR+6.82%)*
Iznos anuiteta (RSD)
9,378.19
OPCIJA 1: plaćanje kamate tokom grace perioda
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD) 300,000.00
Grace period (meseci) 6
Novi rok otplate kredita (meseci) 43
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou) 7.84 (3MBELIBOR+6.82%)*
Iznos kamate koji je obračunat i plaćen tokom grace perioda (RSD) 11,722.32
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (RSD)
9,154.58
OPCIJA 2: plaćanje kamate nakon grace perioda (sa pripisom kamate glavnici)
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD) 300,000.00
Stanje duga po kreditu po isteku grace perioda (RSD) 311,722.32
Grace period (meseci) 6
Novi rok otplate kredita (meseci) .00
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou) 7.84 (3MBELIBOR+6.82%)*
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (RSD)
9,290.95
*Kamatna stopa sastoji se od zbira vrednosti 3M BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela. Za obračun je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 01.12.2020. godine koja iznosi 1,02% .

Fizička lica - STAMBENI KREDIT stanje na dan 1.12.2020.

STAMBENI KREDIT stanje na dan 1.12.2020.
Stanje duga po kreditu pre uvođenja olakšica (EUR) 30,000.00
Preostali rok otplate kredita (meseci)
300
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou)
3 (3MEURIBOR+3.53 %)*
Iznos anuiteta (EUR)
189.68
OPCIJA 1: plaćanje kamate tokom grace perioda
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (EUR)
30,000.00
Grace period (meseci)
6.00
Novi rok otplate kredita (meseci)
307.00
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou)
3 (3MEURIBOR+3.53 %)*
Iznos kamate koji je obračunat i plaćen tokom grace perioda (EUR)
598.08
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (EUR)
189.27
OPCIJA 2: plaćanje kamate nakon grace perioda (sa pripisom kamate glavnici)
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (EUR)
30,000.00
Stanje duga po kreditu po isteku grace perioda (EUR)
30,598.08
Grace period (meseci)
6
Novi rok otplate kredita (meseci)
313
Nominalna kamatna stopa (%,varijabilna,na godišnjem nivou)
3 (3meuirbor+3.53 %)*
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (EUR)
189.58
*Kamatna stopa sastoji se od zbira vrednosti 3M EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela. Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR-a na dan 01.12.2020. godine koja iznosi -0,53% .

Pravna lica

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U RSD ZA PRAVNA LICA U IZNOSU OD 10 MILIONA RSD NA ROK OD 24 MESECA, DRUGA GODINA OTPLATE, otplata u jednakim ratama, stanje na dan 21.12.2020.
Stanje duga po kreditu pre uvođenja olakšica (RSD) 2,500,000.00
Preostali rok otplate kredita (meseci)
6
Nominalna kamatna stopa
4% godišnje
Iznos anuiteta - mesečne obaveze (RSD)
Od 426.230 RSD do 450.639 RSD
Iznos anuiteta (RSD)
416,667 RSD
OPCIJA 1: plaćanje kamate tokom grace perioda
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD)
2,500,000.00
Grace period (meseci)
6
Novi rok otplate kredita uključujući grace period (meseci)
13
Nominalna kamatna stopa
4% godišnje
Iznos kamate koji je obračunat i plaćen tokom grace perioda (RSD)
49,854.78
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (RSD)
Od 358.356 RSD do 365.362 RSD
Iznos mesečne rate nakon isteka grace perioda(RSD)
357,143 RSD
OPCIJA 2: plaćanje kamate nakon grace perioda (sa pripisom kamate glavnici)
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD)
2,500,000.00
Stanje duga po kreditu po isteku grace perioda (RSD)
2,549,855
Grace period (meseci)
6
Novi rok otplate kredita uključujući grace period (meseci)
13
Nominalna kamatna stopa
4% godišnje
Iznos anuiteta nakon isteka grace perioda (RSD)
Od 365.478 RSD do372.484 RSD
Iznos mesečne rate nakon isteka grace perioda(RSD)
364,264.97
* produženje roka zavisi od visine kamatne stope (rok je u ovom primeru produžen za dodatni mesec, tj. ukupno za sedam meseci uključujući grejs period, kako visina mesečne obaveze ne bi bila veća u odnosu na onu od pre primene olakšica)

Pravna lica i preduzetnici

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U RSD ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U IZNOSU OD 2 MILIONA RSD NA ROK OD 24 MESECA, OTPLATA U ANUITETIMA, DRUGA GODINA OTPLATE, stanje na dan 21.12.2020.
Stanje duga po kreditu pre uvođenja olakšica (RSD) 526,584.00
Preostali rok otplate kredita (meseci)
6
Nominalna kamatna stopa
7% godišnje
Iznos anuiteta (RSD)
89,553 RSD
OPCIJA 1: plaćanje kamate tokom grace perioda
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD)
526,584.00
Grace period (meseci)
6
Novi rok otplate kredita uključujući grace period (meseci)
13
Nominalna kamatna stopa
7% godišnje
Iznos kamate koji je obračunat i plaćen tokom grace perioda (RSD)
18,376.90
Iznos mesečne rate nakon isteka grace perioda(RSD)
76,998.70
OPCIJA 2: plaćanje kamate nakon grace perioda (sa pripisom kamate glavnici)
Stanje duga po kreditu pre uvođenja grace perioda (RSD)
526,584.00
Stanje duga po kreditu po isteku grace perioda (RSD)
544,960.90
Grace period (meseci)
6
Novi rok otplate kredita uključujući grace period (meseci)
13
Nominalna kamatna stopa
7% godišnje
Iznos mesečne rate nakon isteka grace perioda(RSD)
82,311.09
* produženje roka zavisi od visine kamatne stope (rok je u ovom primeru produžen za dodatni mesec, tj. ukupno za sedam meseci uključujući grejs period, kako visina mesečne obaveze ne bi bila veća u odnosu na onu od pre primene olakšica)