Registracija menica i ovlašćenja

Na osnovu člana 47. Stav 6. Zakona o platnom prometu NBS je donela Odluku o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja koja je stupila na snagu 01.02.2012. godine. U skladu sa Odlukom sve menice i ovlašćenja izdata od strane pravnih lica i preduzetnika koja dospevaju na naplatu posle 01.06.2012. godine se evidentiraju u Registru menica i ovlašćenja NBS. Registracija menica i ovlašćenja vrši se da bi poveriocu bila omogućena naplata menica i ovlašćenja kroz prinudnu naplatu.

Ukoliko menica ili ovlašćenje, čiji je rok dospeća posle 01.06.2012. godine, nije registrovana/o u Registru menica i ovlašćenja NBS iste se neće moći naplatiti kroz prinudnu naplatu. Ukoliko se takve menice/ovlašćenja ne registruju kod NBS, iste se mogu naplatiti redovnim putem ukoliko na računu dužnika ima dovoljno sredstava ili putem suda koji donosi rešenje o izvršenju.

Stupanjem na snagu Zakona o platnim uslugama od 01.10.2015. godine, dužnik ne može izdavati ovlašćenja svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju, odnosno evidentiranje u Registru NBS. U registru ovlašćenja od 01.10.2015. moguće je brisanje već registrovanih ovlašćenja.

Naplata po ovlašćenjima koja su izdata u skladu sa Zakonom o platnom prometu najkasnije sa datumom 30.09.2015. godine koja dospevaju od 01.10.2015. se može izvršiti sa tekućeg računa dužnika u banci ili u postupku prinudne naplate ako je ovlašćenje evidentirano u registru NBS.

Od 01.10.2015. godine osnov za prinudnu naplatu mogu biti ovlašćenja koja su izdata zaključno sa 30.09.2015. godine i registrovana su u Registru NBS.

U skladu sa izmenjenom Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica koja je u primeni od 17.09.2016. godine:

Dužnik po menici je u obavezi da uz zahtev za registraciju menice banci dostavi na uvid i menicu koja je predmet registracije.

Banka će dostaviti podatke u registar menica NBS na osnovu zahteva dužnika za registraciju menice samo pod uslovom da je pečat i potpis dužnika na menici ispravan i da su podaci na zahtevu za registraciju i menici usaglašeni.

Zahtev za brisanje iz registra banci može podneti isključivo dužnik koji u svom posedu ima original menicu/ovlašćenje.