Savet klijentima

Savet klijentima

za klijente Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, članice OTP Grupe, u vezi sa rizicima od virtuelnih valuta

Evropski organ za bankarstvo (European Banking Authority-EBA) i Grupa za finansijske akcije (Financial Action Task Force-FATF) stvarajući pravila za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i koordinirajući izvršenje ovih pravila, kao i Narodna banka Srbije (NBS) su skrenuli pažnju pružaocima finansijskih usluga na visoke rizike u vezi sa virtuelnim valutama. I EBA i FATF preporučuju da banke ne kupuju, prodaju ili registruju virtuelne valute u svoju korist ili korist klijenata i da povećaju predostrožnost u vezi sa njima. Narodna banka Srbije je takođe izdala saopštenje vezano za virtuelne valute. Takve virtuelne valute su na primer bitcoin, onecoin i druge, takozvane “kripto valute”.

Virtuelne valute su stvorene istovremeno sa svetskom finansijskom krizom iz 2008. godine u svrhu eliminisanja određenih rizika koji postoje u međunarodnim finansijskim sistemima.

Na osnovu iskustva iz prethodnih godina, virtuelne valute uključuju sledeće pretnje njihovim imaocima:

  • izdavaoci virtuelni valuta se uglavnom ne nadziru (ne potpadaju pod opseg delovanja bilo kog nadzornog organa u bilo kojoj zemlji, stoga ne podležu bilo kakvim pravilima ili sankcijama), osoba ili sedište izdavaoca nisu poznati, ukoliko dođe do problema u vezi sa valutom, ne postoji organ kome se može podneti prigovor (ne postoje nikakva pravila za garanciju);
  • njihove menjačke stope su vrlo promenljive, dostižu visoke iznose od svoje niske početne stope, pa opet naglo padnu, stoga svi koji investiraju u takvu vrstu valute, u suštini, učestvuju u nekoj vrsti kockanja. Nadalje, pošto se ove „valute“ mogu kupiti sa platforme koja je specijalizovana za tu svrhu, ne garantuje se ni kreditiranje kupčevog računa sa virtuelnom valutom.
  • Pošto su IT sistemi koji skladište i prenose takve valute anonimni, postoji visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a put novca ne može da se prati. U slučajevima visokotehnološke iznude, poznato je da su ucenjivači zahtevali „otkup“ u virtuelnim valutama, u bitkoinima.

Vojvođanska banka, članica OTP Grupe, upozorava svoje klijente da virtuelne valute uključuju visok nivo rizika, njihovi izdavaoci ne podležu nadzoru centralnih banaka i ukoliko ne izvrše plaćanje, ne postoji niko ko može izvršiti nadoknadu klijentima.

Skrećemo pažnju našim klijentima na činjenicu da niti Vojvođanska banka, ni članice OTP Grupe ne kupuju, registruju ili prodaju virtuelne valute i prihvatuju naloge za prenos virtuelnih valuta. Vojvođanska banka, članica OTP Grupe, u skladu sa odredbama svojih opštih uslova, izvršava samo one transakcije koje su u skladu sa njenom poslovnom politikom i važećim zakonodavstvom, sa pravom da suspenduju ili odbiju izvršenje transakcije koje nisu u skladu sa bilo čime gorepomenutim u bilo kojoj etapi njihove obrade.

Istovremeno, Vojvođanska banka, članica OTP Grupe, priznaje i primenjuje – do moguće mere – sva nova tehnička rešenja koja su u interesu klijenata i Banke, koje čine da nalozi klijenata i njihovo izvršenje budu brži, nedvosmisleni i dokazivi i da doprinose digitalnim inovacijama u bankarskim rešenjima.