Login Login

Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje

 

​Banka u okviru Funkcije Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje vrši poslove investicionog društva sa bogatom istorijom i iskustvom prilikom pružanja usluga u poslovanju sa finansijskim instrumentima. Kao jedan od prvih članova Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, pruža usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima i druge dodatne usluge u skladu sa Rešenjem o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva od strane Komisije za hartije od vrednosti del. br. dozvole 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine.


Imajući u vidu da se kupovina i prodaja finansijskih instrumenata može odvijati isključivo posredstvom učesnika na tržištu kapitala koji su ovlašćeni za pružanje usluga, Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje pruža kompletnu uslugu posredovanja pri kupovini i prodaji finansijskih instrumenata u zemlji i inostranstvu.

Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje omogućava trgovanje na regulisanom i van regulisanog tržišta:

 • Finansijskim instrumentima koji su kotirani na domaćoj berzi;
 • Finansijskim instrumentima koji su kotirani na inostranim berzama;
 • Finansijskim instrumentima koje je emitovala Republika Srbija;
 • Akcijama u postupku ponuda za preuzimanje akcionarskih društava;
 • Akcijama u postupku ponuda za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija društva;
 • i drugim finansijskim instrumentima na način predviđen zakonom.

Provizije i naknade za usluge, koje pruža investiciono društvo, naplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o tarifi, dok se provizije organizatora tržišta, Centralnog registra i drugih trećih strana naplaćuju u skladu sa važećim tarifama ovih institucija.

PRAVILNIK O TARIFI (Del.br. 1.0-15221/5 od 21.11.2012.)

PRAVILA I PROCEDURE POSLOVANJA (Del.br.1.0-15221/4 od 21.11.2012.)

Klijenti koji su kategorizovanih kao mali klijenti dužni su da posebnu pažnju obrate na informacije koje se pružaju malom klijentu: INFORMACIJE MALOM KLIJENTU.

Vojvođanska banka je član Fonda za zaštitu investitora prema potvrdi o prijemu u članstvo od 19.11.2012. godine.

U slučaju nezadovoljstva ili primedbi na poslovanje brokera ili ovlašćenih lica, klijenti mogu da dostave svoje pritužbe elektronskim putem na eMail: prituzbe.broker@voban.rs, lično u poslovnim prostorijama investicionog društva ili putem pošte na adresu sedišta Funkcije Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje na obrascu za pritužbe.

 

Za trgovanje finansijskim instrumentima na nekom od segmenata regulisanog tržišta u zemlji i inostranstvu, neophodno je izvršiti potrebne radnje:

  • Otvaranje računa hartija od vrednosti;
  • Otvaranje namenskog novčanog računa;
  • Kategorizacija klijenta i zaključenje ugovora o pružanju investicionih usluga.

Broker ili ovlašćeno lice vrši prijem naloga prema elementima definisanim Pravilima i procedurama poslovanja, dostavlja klijentu Potvrdu o prijemu naloga za trgovanje i po proveri ispravnosti elemenata naloga ispostavlja nalog u odgovarajući sistem za trgovanje.

Nakon izvršenja transakcije, broker klijentu dostavlja Obaveštenje o realizaciji, na način definisan ugovornim odnosom sa klijentom.

Saldiranje transakcije vrši se prema Pravilima Centralnog registra, u roku od dva radna dana nakon dana realizacije (T+2) kada se vrši faktički prenos finansijskih instrumenata i novčanih sredstava između strana u transakciji. Klijentima banke je u postupku trgovanja omogućeno da ispostavljaju naloge kupovine i prodaje koji će imati pokriće na dan saldiranja transakcije (od očekivanih priliva hartija ili novčanih sredstava).

Posredovanje u trgovanju van berze predstavlja izvršenje transakcije na osnovu ugovornog odnosa između dve strane koje se ne odvija na berzi.

Na regulisanom i MTP tržištu Beogradske berze, drugom sličnom tržištu u zemlji i inostranstvu, kao i izvan tih tržišta, usluge posredovanja prilikom trgovine finansijskim instrumentima klijenti mogu obavljati na nekoliko načina:

 • Neposredno u sedištu ovlašćene banke;
 • U filijalama banke;
 • Putem telefaksa, u skladu sa pravilima i procedurama poslovanja;
 • Telefonskim putem, u skladu sa korisničkim uputstvom;
 • Elektronskim putem, u skladu sa korisničkim uputstvom;
 • Elektronskim putem, Bloomberg aplikacija.

Neophodna dokumentacija sticanje statusa klijenta:

 

​U postupku pružanja usluga korporativnog agenta, u ime klijenta obavljaju se aktivnosti pred Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Komisijom za hartije od vrednosti.

Aktivnosti korporativnog agenta i agenta emisije, kao i aktivnosti prilikom vršenja svih dodatnih usluga definisanih Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), podrazumevaju efikasno pružanje usluga prema zahtevima i potrebama klijenata koje se odnose na:

 • Upis finansijskih instrumenata i administriranje emisionog računa izdavaoca;
 • Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište odnosno MTP tržište;
 • Isključenje finansijskih instrumenata sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta;
 • Postupak smanjenja kapitala akcionarskih društava;
 • Postupak povećanja kapitala akcionarskih društava;
 • Postupak pokroviteljstva i usluge ponude finansijskih instrumenata sa i bez obaveze otkupa;
 • Organizovanje i sprovođenje procedure ponude za preuzimanje akcija; 
 • Organizovanje i sprovođenje procedure sticanja i/ili otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca;
 • Organizovanje i sprovođenje procedure prinudnog otkupa akcija odnosno prinudne prodaje;
 • Organizovanje i sprovođenje postupka promene pravne forme, oblika organizovanja i statusnih promena privrednih subjekata;
 • Konsultacije i usluge posredovanja prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti akcija;
 • Konsultacije i usluge posredovanja prilikom izrade odluka za skupštine akcionarskih društava, a u vezi sa svim napred navedenim aktivnostima;
 • Konsultacije i usluge izveštavanja u vezi skupština akcionarskih društava, zastupničkih izjava i drugih poziva i saopštenja akcionarima;
 • Organizovanje i sprovođenje postupka isplate dividende akcionarskih društava; 
 • Sve druge radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

FRONT OFFICE
11 070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 111
Tel:  + 381 11 2251 380
Fax: + 381 11 2228 541
eMail: broker@voban.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00

BACK OFFICE
21 000 Novi Sad, Trg Slobode br. 7
Tel.: +381 21 421 078 
eMail: broker@voban.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00