Login Login

Opšti uslovi poslovanja

Dana 18.12.2014. godine donet Zakon o platnim uslugama Sl. Glasnik RS br. 139/2014 kojim se, pored ostalog, regulišu uslovi i način pružanja platnih usluga.
Zakon će se primenjivati od 01.10.2015. godine. Banka usklađuje svoje poslovanje sa korisnicima platnih usluga  sa kojima ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ili drugi ugovor o platnim uslugama s trajnim izvršenjem, usklađivanjem Opštih uslova poslovanja.