Login Login

 

Korisnicima elektronskog bankarstva je na raspolaganju servis pod nazivom VobEbank, sa sledećim uslugama:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom;
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke;
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 •  pregled i uvid u stanje i promete po računima;
 • preuzimanje izvoda po računima;
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza;
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);

 

Prednosti elektronskog bankarstva su:

   • povoljnija tarifa,
   • produženo vreme prijema naloga za plaćanje,
   • jednostavnost upotrebe,
   • smanjenje obima papirologije klijenta,
   • racionalno korišćenje vremena,
   • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa,
   • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijentom

Na linkovima u nastavku dostupni su Vam sledeća dokumenta:

Pregled potrebne dokumentacije i opreme  

Odgovori na najčešća pitanja
Generalna narudžbenica CA1
Zahtev ovlašćenog lica CA2
Uputstvo za deblokadu elektronskog sertifikata 
Uputstvo za izvoz sertifikata sa pametne kartice

Kontakt:

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje
email:     elektronsko@voban.rs
telefoni: 021 4895 225