Login Login

U cilju unapređenja mogućnosti korišćenja mobilne telefonije u poslovne svrhe, Vojvođanska banka je uvela savremena tehnička rešenja za pružanje usluge VobSMS servisa. Korisnici ove usluge, pored uvida u stanje na svom računu po poslatom upitu, mogu koristiti i uslugu obaveštavanja o promenama na računu u okviru željenog iznosa ili obaveštavanje o stanju računa na kraju bankarskog dana. Korisnicima poslovnih kartica, Banka nudi i uslugu obaveštavanja o izvršenoj transakciji karticom.

Upite za proveru stanja na tekućem računu, šalju se na jedinstveni telefonski broj 4400, nezavisno od mobilnog operatera.