Login Login

O društvenoj odgovornosti

Uspostavljajući visoke standarde društveno odgovornog poslovanja, Vojvođanska banka teži da „odgovorno" očuva i promoviše univerzalne humane vrednosti kao i socijalne, intelektualne i kulturne vrednosti društvene zajednice u kojoj posluje.

Vojvođanska banka, kao članica NBG Grupe, razvila je korporativnu kulturu koja odražava želju Banke da odgovorno funkcioniše u svim sektorima koji doprinose održivom rastu, uključujući tržište, akcionare, zaposlene, zajednicu i okolinu. 

Jedna od osnovnih vrednosti i jedan od vodećih principa Nacionalne banke Grčke kroz njenu istoriju bio je doprinošenje napretku i prosperitetu svakog društva, u svakoj zemlji u kojoj je NBG prisutna.

Vojvođanska banka, kao član NBG Grupe, definiše osnovne vrednosti na način kako je to definisala i NBG Grupa.

 

Polazeći od Opšte deklaracije o ljudskim pravima (dokument Ujedinjenih nacija), ljudska prava su zagarantovana svakom čoveku na temelju njegovog postojanja kao čoveka i ona su neotuđiva. U osnove ljudskih prava spadaju dostojanstvo čoveka, pravo na razvoj ličnosti, jednakost pred zakonom i ravnopravnost, sloboda religije, sloboda mišljenja, sloboda štampe i informacija, sloboda učenja, sloboda okupljanja, sloboda ujedinjavanja, sloboda kretanja, sloboda izbora zanimanja i sloboda rada, nepovredivost stana, jamstvo privatnog vlasništva, jamstvo prava na nasledstvo, pravo na azil i peticiju, kao i zakonska prava poput zaštite od neopravdanog hapšenja. Ove vrednosti se u Banci pre svega prepoznaju u politici zapošljavanja, radnim odnosima, kolektivnom ugovaranju i saradnji sa sindikatima, sistemu informisanja, obezbeđenju jednakih uslova za rad, bezbednih radnih i životnih uslova, očuvanju zdravlja zaposlenih, politikama nagrađivanja i slično. Takođe je veoma značajna i činjenica da Grupa i Vojvođanska banka u potpunosti podržavaju odluke koje zabranjuju saradnju sa zemljama, kompanijama i fizičkim licima koji podržavaju nasilje i terorizam.

 

Grupa i Vojvođanska banka veruju u važnost i značaj  odgovornosti prema životnoj sredini kroz usvajanje i implementaciju specifičnih politika zaštite životne sredine koje se sprovode kroz različite poslovne politike i procedure Banke, a predstavljaju sastavni deo etičkog korporativnog ponašanja.

 

​Grupa i Vojvođanska banka teže da doprinesu socijalnoj koheziji i napretku u svim zemljama gde Banka posluje i da podrže napore za rešavanje lokalnih društvenih i razvojnih problema. Naša Banka deluje u skladu sa vrednostima i politikama EU, koja je još 2000. godine poslala poseban poziv kompanijama u pogledu socijalne odgovornosti promovisanja napretka i doprinosa razvoju učenja, organizacije rada, jednakih mogućnosti, socijalne inkluzije i održivog razvoja. U domenu lokalnih zajednica, društveno odgovorno ponašanje Banke obuhvata podršku kompanija u okruženju u kom deluje. Kompanije doprinose lokalnim zajednicama kroz osiguranje radnih mesta, obavezna davanja u smislu poreza i doprinosa i slično. Vojvođanska banka zauzima značajno mesto kao poslodavac ali i kao akter na lokalnoj sceni. Uključena je u život lokalne zajednice osiguravajući ekonomski rast zapošljavanjem radne snage i razvojem partnerstva, na taj način obezbeđujući finansijsku stabilnost i oslonac privredi i stanovništvu.

​Grupa i Vojvođanska banka nastoje da poboljšaju i promovišu kulturne vrednosti i podrže akcije u oblasti umetnosti i obrazovanja u svakoj zemlji gde Banka posluje, te tako i u Srbiji. Banka deluje i putem sponzorstava i donacija u cilju razvoja nauke, kulture, umetnosti, sporta, neprofitnih organizacija, udruženja građana i nevladinog sektora. Naj taj način Banka utiče na razvoj socijalnog kapitala društva.

 

​Sve aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, Grupa i Vojvođanska banka čine nezavisno od klijenata, akcionara ili bilo koje druge interesne strane. Banka ne pruža ni direktni niti indirektni doprinos ili finansiranje političkim strankama.​​