Login Login

Osnovni podaci o Banci

 

  • Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 7
  • Matični broj: 08074313
  • PIB: 101694252
  • Poslovni račun: 908-35501-78
  • Delatnost: 6419
  • Broj evidencije PDV: 132666970/26.11.2004.