Login Login

Krediti za finansiranje obrtnih sredstava

Kredit za obrtna sredstva je namenjen za finansiranje obrtnih sredstava, kao i u slučajevima sporije naplate od kupaca, kod povećanja zaliha uz povoljnije rabate, kod proširenja asortiman...

 

Karakteristike proizvoda:
Maksimalni iznos kredita:  do 100.000 EUR* u RSD protivvrednosti

Valuta: RSD, EUR/RSD i EUR

Kamatna stopa za kredite sa rokom do 12 meseci: 6.95% na godišnjem nivou za EUR i RSD sa valutnom klauzulom, 9% na godišnjem nivou za RSD

Kamatna stopa za kredite sa rokom preko 12 meseci: 6.95% + 6M Euribor na godišnjem nivou za EUR i RSD sa valutnom klauzulom, 4% + 6M Belibor  na godišnjem nivou za RSD

Naknada za obradu zahteva: 0.5% od iznosa kredita, jednokratno

Rok kredita: do 24 meseca

Grejs period: do 3 meseca


Instrumenti obezbeđenja:**
3 blanko solo menice potpisane i overene od strane Korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje i 2  blanko solo menice potpisane od strane jemca – fizičkog lica
U slučaju da postoji povezano pravno lice/preduzetnik – 3 blanko solo menice potpisane i overene od strane Jemca sa ovlašćenjima za korišćenje

Troškovi koji padaju na teret Korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun Efektivne kamatne stope:***

Troškovi menica:  50 RSD po menici
Troškovi registracije menica (odnose se samo na menice pravnih lica/preduzetnika): 50 RSD po menici
Izveštaj Kreditnog biroa: 600 RSD  za preduzetnika, 246 RSD za jemca fizičko lice, 1.440 RSD za jemca pravno lice
Uverenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama:  620 RSD

*Maksimalni iznosi kredita se odobravaju uz odgovarajuće instrumente obezbeđenja, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

**Dodatni instrumenti obezbeđenja zavise od iznosa za koji klijent aplicira i njegove kreditne sposobnosti.

***Navedeni troškovi Banke su fiksni, izuzev naknade za vođenje tekućeg računa. Naknada za vođenje tekućeg računa 254,00 RSD, mesečno, ulazi u obračun efektivne kamatne stope samo u slučaju kada klijent pre apliciranja za kreditni proizvod nije imao otvoren poslovni račun u Vojovđanskoj banci. Naknada za vođenje tekućeg računa je promenljiva i zavisi od promena indeksa potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku. Usklađivanje naknade sa indeksom potrošačkih cena se vrši jedanput godišnje u mesecu Januaru, tako da Banka usklađenu naknadu primenjuje počevši od Februara meseca, bez obaveze sačinjavanja Aneksa Ugovora. Naknada će se promeniti za procenat koji je jednak promeni indeksa potrošačkih cena za poslednjih 12 meseci.Troškovi koje klijent plaća trećim licima su promenljivi i zavise od njihovih tarifnika (na primer: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, menice, Uverenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama itd.).

 

Reprezentativan primer - kredit za obrtna sredstva na 12 meseci bez grejsa

Reprezentativan primer - kredit za obrtna sredstva na 24 meseca bez grejsa

​Zajedničke odredbe i uslove kreditiranja možete preuzeti ovde

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala

Obrazac Zahtev za odobrenje plasmana možete preuzeti ovde.

Spisak osnovne dokumentacije možete preuzeti  ovde.

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs 
Telefon  0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale