Login Login

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Vojvođanske banke ad Novi Sad sa pravnim licima svrstanim u segment Mali Biznis i preduzetnicima u primeni od 01.07.2017.

 

Prilog 1 - Opšta pravila i uslovi za korišćenje usluge elektronskog bankarstva E-bank servisa za pravna lica svrstana u segment Mali Biznis i preduzetnike 

Prilog 2 - Opšta pravila i uslovi za korišćenje usluge slanja obaveštenja putem SMS poruke "VobSMS SERVIS" za pravna lica svrstana u segment Mali Biznis i preduzetnike

Prilog 3 - Pregled naknada za pravna lica svrstana u segment Mali Biznis i preduzetnike - primena do 10.06.2018.godine

Prilog 3a – Pregled naknada za usluge preduzetnicima – primena od 10.06.2018. godine

Prilog 3b – Pregled naknada za usluge pravnim licima svrstanim u segment Mali Biznis – primena od 10.06.2018. godine

 

Platne usluge:

Dana 18.12.2014. godine donet je Zakon o platnim uslugama Sl. Glasnik RS br. 139/2014 kojim se, pored ostalog, regulišu uslovi i način pružanja platnih usluga. Zakon će se primenjivati od 01.10.2015. godine. Banka usklađuje svoje poslovanje sa korisnicima platnih usluga sa kojima ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ili drugi ugovor o platnim uslugama s trajnim izvršenjem, usklađivanjem Opštih uslova poslovanja. Akta kojima se vrši usklađivanje ugovornog odnosa korisnika platne usluge sa bankom a koja su u primeni od 01.10.2015. su:

  

Opšti uslovi poslovanja za obavljanje platnih usluga za pravna lica svrstana u segment Mali Biznis i preduzetnike

 

Izvod iz Pregleda naknada - tarifna grupa "Opšta za preduzetnike" - primena do 10.06.2018.godine

Izvod iz Pregleda naknada za usluge preduzetnicima -primena od 10.06.2018. godine

Izvod iz Pregleda naknada - tarifna grupa "Opšta za pravna lica svrstana u segment Mali Biznis"  - primena do 10.06.2018.godine

Izvod iz Pregleda naknada za usluge pravnim licima svrstanim u segment Mali Biznis - primena od 10.06.2018. godine 

Terminski plan - primena do 15.04.2016 - Radno vreme Vojvođanske banke za prijem i izvršenje naloga platnog prometa

 

Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije

 

 

2015   godina:   Pismo obaveštenja poslato preduzetnicima i pravnim licima svrstanim u segment Mali Biznis