Login Login

Zajedničke odredbe i uslovi kreditiranja

OBAVEZUJUĆI OPŠTI USLOVI

1.  godišnji poslovni prihod u visini od 10.000 EUR za preduzetnike, odnosno 30.000 EUR za privredna drustva
2.   minimum 24 meseca poslovanja
3.  iskazana neto dobit u poslednja 2 završna računa
4.  blokada tekućeg računa ne može biti duža od 7 vezanih kalendarskih dana u poslednjih 12 meseci i ne duža od 15 kalendarskih dana ukupno
5.   poslovno sedište u Srbiji
6.  poreski obveznik Srbije
7.  prihvatljiva klasifikacija prema standardu NBS – A (A), B (B)
8.  privredni subjekt, vlasnik ili povezano lice nemaju restrukturiranih kredita.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

a) Statusna dokumentacija

1. Registracija privrednog subjekta, uključujući sve promene kod Agencije za Privredne Registre
2. Izvod o registraciji privrednog subjekta kod Agencije za Privredne Registre, ne stariji od 3 meseca
3. Akt o osnivanju privrednog društva (odluka ili ugovor usklađen sa Zakonom o privrednim društvima)
4. OP obrazac - potpisi svih ovlašćenih lica privrednog subjekta
5. Odluka o zaduženju (važi samo za privredna društva, ne i za preduzetnike)
6. Kopija ličnih karata vlasnika privrednog subjekta

b) Finansijska dokumentacija

1. Finansijski izveštaji za poslednje dve kalendarske godine verifikovani od strane Agencije za privredne registre
2. Finansijski izveštaj – presek bilansa  sa stanjem na poslednji dan meseca koji prethodi podnošenju zahteva u formi bilansa stanja i bilansa uspeha
3. Izveštaj o pravdanju promena likvidnosti za preduzetnike
4. Potvrda banke/banaka o prometu po računu:

- za preduzetnika-paušalca:
  * potvrda za poslednjih dvanaest (12) meseci 
5.  Potvrda o plaćenom porezu za preduzetnike ne starija od 2 meseca.