Login Login

Visa klasik kartica se izdaje punoletnim fizičkim licima, rezdentima Republike Srbije koji:

  • imaju otvoren tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, sa redovnim mesečnim primanjima
  • polože 200 EUR na namenski devizni račun za poslovanje karticom u inostranstvu

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i dizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima obeleženim znakom VISA.

Raspoloživi iznos za trošenje karticom u zemlji je jednak stanju na tekućem računu Korisnika. Raspoloživi iznos za trošenje karticom u inostranstvu je jednak stanju na namenskom deviznom računu.

Dnevni limit za trošenje u devizama je:

  • plaćanje roba i usluga 1.000 EUR iz najviše 10 transakcija
  • podizanje gotovine 500 EUR iz najviše 3 transakcije

Na lični zahtev Korisnika limit za trošenje karticom sa namenskog deviznog računa se može povećati, a najviše do visine sredstava na namenskom deviznom računu za poslovanje karticom.

Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica nije ograničen.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od 2 godine.