Login Login

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima Vojvođanske banke a.d. Novi Sad - primena od 20.12.2017.

Prilog Opštih uslova poslovanja - Tarifa naknada za usluge fizičkim licima - građanima - primena od 01.03.2018 

 

Platne usluge:

Dana 18.12.2014. godine donet je Zakon o platnim uslugama Sl. Glasnik RS br. 139/2014 kojim se, pored ostalog, regulišu uslovi i način pružanja platnih usluga. Zakon se primenjuje od 01.10.2015. godine.

Banka  usklađuje svoje poslovanje sa korisnicima platnih usluga sa kojima ima zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ili drugi ugovor o platnim uslugama s trajnim izvršenjem, usklađivanjem Opštih uslova poslovanja.

Akta kojima se vrši usklađivanje ugovornog odnosa korisnika platne usluge sa Bankom a koja su u primeni od 01.10.2015 su :

 

Opšti uslovi poslovanja Elektronsko bankarstvo za fizička lica-građane

Opšti uslovi poslovanja SMS dopuna za fizička lica-građane

Opšti uslovi poslovanja VobSMS za fizička lica-građane

Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije

 

Opšti uslovi poslovanja za obavljanje platnih usluga za fizička lica građane

 

Terminski plan

Terminski plan - Radno vreme Vojvođanske banke za prijem I izvršenje naloga platnog prometa od 15.04.2016

 

Tarifnik:

Izvod iz Tarife naknada za usluge fiz licima - platne usluge u primeni od 01.03.2018

 

Pisma obaveštenja poslata klijentima-  2015:

Obaveštenje za fizička lica građane

Obaveštenje za fizička lica građane - korisnike VISA i DINA kreditnih kartica