Login Login

SMS dopuna prepaid kredita

SMS dopuna je usluga koja klijentima banke, korisnicima mobilne mreže MTS, omogućava dopunjavanje sopstvenog ili nekog drugog prepaid broja mreže MTS slanjem SMS poruke. Za iznos željene dopune zadužuje se tekući račun klijenta otvoren kod Vojvođanske banke bez ikakve dodatne naknade. Minimalni iznos dopune je 200 dinara.

Ova usluga je na raspolaganju u svakom trenutku i sa bilo kog mesta na teritoriji koju pokriva mreža MTS-a.

USLOVI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

Uslovi koje klijent mora da zadovolji da bi postao korisnik usluge sms dopuna kredita MTS:

  • Otvoren tekući račun kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad
  • U momentu podnošenja zahteva za korišćenje usluge tekući račun ne može biti u nedozvoljenom prekoračenju
  • Korišćenje mreže MTS. 

Korisniku je omogućeno da uslugu koristi i sa  drugog tekućeg računa, njegovog ili na bazi ovlašćenja za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa (najviše dva tekuća računa po kojima ima ovlašćenje).

Iznos koji klijent može za ove namene da koristi sa tekućeg računa je 2.000 dinara dnevno, odnosno 15.000 dinara mesečno. Na poseban zahtev klijenta, ovi limiti mogu se izmeniti.

POSTUPAK UKLJUČENJA

Klijent koji želi da koristi uslugu SMS dopune popunjava i potpisuje Zahtev za korišćenje usluge SMS dopune i potpisuje dokument Opšta pravila i uslovi sa Uputstvom za korišćenje usluge SMS dopune prepaid kredita koji se mogu preuzeti sa sajta Vojvođanske banke. Kao potvrdu da je registracija uspešno izvršena, Korisnik prima SMS poruku sa četvorocifrenim identifikacionim brojem - mPIN-om koji služi za potvrdu svakog naloga za dopunu kredita koji se inicira SMS-om. MPIN je jedinstven za Korisnika i služi za sprečavanje eventualnih zloupotreba. Usluga SMS dopune može se koristiti od momenta prijema mPIN-a.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Korisnik usluge je dužan da svaku promenu broja mobilnog telefona, krađu ili gubitak mobilnog telefona prijavi Banci i Telekomu Srbija kako bi se sprečile moguće zloupotrebe. Korisnik usluge je takođe dužan da čuva i ne otkriva svoj mPIN-a trećim licima. Ukoliko Korisnik zaboravi/izgubi svoj mPIN ili posumnja da je druga osoba došla do saznanja o njegovom mPIN-u potrebno je da se obrati korisničkom servisu Telekoma na broj 789 radi generisanja novog mPIN-a. Reklamacije koje se odnose na pružene usluge SMS dopuna prvo se upućuju korisničkom servisu MTS-a  na broj 789. Za sve reklamacije koje se odnose na izvršene finansijske transakcije evidentirane na tekućem računu Korisnik se obraća Banci. Korisnik usluge SMS dopune može u svakom trenutku, uz identifikaciju, otkazati, odnosno blokirati korišćenje ove usluge obraćanjem Banci ili pozivanjem korisničkog servisa MTS-a.