Login Login

Trajni nalog – Računi i depoziti

U želji da klijentima pruži kvalitetnu uslugu i  omogući klijentima korišćenje bančinih usluga na jednostavan  i efikasan način  Vojvođanska banka je  u svoju ponudu uvrstila i uslugu " Trajni nalog – Računi i depoziti"   -   transferi sa /na račune  unutar Banke.

Po nalogu klijenta,  u iznosu i na  datume koje klijent odredi Banka će izvršavati  
    -   prenose  na štedne uloge, po viđenju i oročene, sa ili bez transakcija otkupa/prodaje sredstava u stranoj valuti
    -   plaćanje premije  životnog osiguranja,  
    -  prenose po tekućim računima (osim namenskih za poslovanje sa platnim karticama)

Trajni nalog za prenos na račun Fleksi oročene štednje omogućava povećanje štednog uloga bez dolaska u Banku, veći prihod od kamate, a i dalje zadržava sve funkcionalnosti  koje ova štednja ima /dodatne uplate za vreme trajanja oročenja i mogućnost podizanja dela sredstava na šalterima Banke/. Redovnom mesečnom štednjom klijenti mogu ostvariti neke svoje planove (planiranje učešća za kupovinu automobila, štednja za školovanje dece, uplata letovanja i slično)

Trajni nalog registruje se
     -   bez naplate naknade za  registraciju i realizaciju, 
     -   bez  minimalnog iznosa sredstava 
     -   uz povoljniji kurs za transakcije od redovnog bančinog kursa