Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti

Subvencionisani krediti

 
 

 

Novo u ponudi Vojvođanske banke!


Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

Subvencionisane poljoprivredne kredite Vojvođanske banke mogu dobiti:

  • fizička lica (nosioci aktivnog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)
  • preduzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava
  • pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo)

Dinarski krediti se odobravaju uz brzu i jednostavnu proceduru sa rokom korišćenja do pet godina!

Namena sredstava subvencionisanog kredita:

  • rаzvој stоčаrstvа kојi оbuhvаtа nаbаvku živоtinjа i prеmiјu оsigurаnjа živоtinjа prоpisаnu uredbom Ministarstva;
  • rаzvој rаtаrstvа, vоćаrstvа, vinоgrаdаrstvа, pоvrtаrstvа i cvеćаrstvа;
  • invеsticiоnа ulаgаnjа u pоlјоprivrеdnu mеhаnizаciјu i оprеmu;
  • nаbаvka hrаnе zа živоtinjе;
  • invеsticiоnа ulаgаnjа u оdrеđеnе vrstе mеhаnizаciје i оprеmе kоја sе kоristi u bilјnој pоlјоprivrеdnој prоizvоdnji;
  • likvidnоst.

Rok otplate kredita je od 12 do 60 meseci, u zavisnosti od namene.

Uslovi kredita važe dok traje program Ministarstva.

Podnesite zahtev ili saznajte detalje o ovom programu u najbližoj filijali Vojvođanske banke.